با اپلیکیشن ۶۰ هر ۶۰ ثانیه یک رمز جدید ؛
کد خبر: ۸۱۰۵۸
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴

تا حالا شده بروید جایی خرید کنید و فروشنده به شما بگویید رمز کارت بانکی تان چیست؟ همین مساله قطعا نگرانی شما از لو رفتن رمز کارت بانکی را تشدید کرده است. در این میان، بانک ملّی ایران اخیرا طرحی نوین، پیشرفته و در عین‌ حال، ساده را پیاده سازی کرده است که براساس آن، از این پس خطر لو رفتن رمز، هرگز دارنده کارت را تهدید نخواهد کرد.

 اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش‌های اﺻﻠﯽ بانک‌ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش‌ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

به عبارت دیگر، تا حالا شده بروید جایی خرید کنید و فروشنده به شما بگویید رمز کارت بانکی تان چیست؟ همین مساله قطعا نگرانی شما از لو رفتن رمز کارت بانکی را تشدید کرده است.

در این میان، بانک ملّی ایران اخیرا طرحی نوین، پیشرفته و در عین‌ حال، ساده را پیاده سازی کرده است که براساس آن، از این پس خطر لو رفتن رمز، هرگز دارنده کارت را تهدید نخواهد کرد.

در این روش که از طریق یک اپلیکیشن نصب شده بر روی گوشی‌های هوشمند پیاده سازی می‌شود، دارنده ملی کارت می‌تواند یک رمز یک بار مصرف دریافت کند. این رمز که توسط «اپلیکیشن ۶۰» تولید می‌شود، تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارد و پس از آن مصرفی نخواهد داشت، بنابراین خطر لو رفتن رمز، هرگز دارنده کارت را تهدید نخواهد کرد.

در واقع، خودﭘﺮدازﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و نصب شده در ﻧﻘﺎط ﻧﺎ اﻣﻦ، پایانه‌های فروش (POS) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌های ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر، ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش سیار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ (دﺳﺖ فروش‌های ﺑﯿﻦ راﻫﯽ)، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎیت‌های ﻧﺎﺷﻨﺎس و ... با استفاده از رمز یک بار مصرف، دیگر مکان‌های ناامنی برای خرید نیستند.

کارشناسان معتقدند که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ برای مشتریان بانکی تلقی می شود.

برچسب ها: سکته ، ملی ، بانک ، اپلیکیشن
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار