کد خبر: ۸۶۵۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۷

نصف جهان: مدير درمان تأمين اجتماعي استان اصفهان از برنامه ريـزي و اجراي طرح هايـي بـراي پايـش و کنتـرل هزينه هـا در مديريـت درمـان تأمين اجتماعـي اسـتان اصفهـان خبـر داد کـه منجـر بـه رضايـت بيمه شـدگان و مراکـز درمانـي طرف قـرارداد و نيـز کاهـش هزينـه در ايـن بخـش شـده اسـت. 

علـي اعتصام پور افزود: در اسـتان اصفهان در راسـتاي اقتصـاد مقاومتي سـه راهـکار بـراي کاهـش هزينه هـا در درمان غيرمسـتقيم به کار بسـته ايم. وي اظهار کرد: بـراي پايـش و کنتـرل هزينه هـا در درمـان غيرمسـتقيم، مراکـزي را بـا عنـوان طرف هـاي قـرارداد ترجيحـي تعريـف کرده ايم و بـه منظـور صيانـت از منابـع سـازمان بـا آنهـا قـرارداد مي بنديـم. اعتصام پور بيان کرد: ويژگي قـرارداد با مراکـز ترجيحـي، سـه جانبه گرايي اسـت؛ يعني قراردادهـا بـه گونه اي منعقـد مي شـوند کـه هم سـازمان، هـم بيمـه شـدگان و هـم طرف هاي قـرارداد منتفـع شـوند. مديـر درمـان اسـتان اصفهـان افـزود: آنچـه بـه نفـع سـازمان خواهـد شـد، ايـن اسـت کـه مـا ارتقـاي کيفيت خدمـات را در طـرف قرارداد در نظـر مي گيريـم و هزينه هـاي اضافـي بـر سـازمان و بيماران بار نمي کنيـم؛ چون قرارداد بـه گونه اي منعقـد مي شـود کـه فرانشـيزي از بيمـاران دريافـت نمي شـود و آنهـا مثـل درمان مسـتقيم خدمـات دريافـت مي کننـد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
آخرین اخبار