سعید معروف در نقش جادوگر!

سعید معروف در نقش جادوگر!

فدراسیون جهانی والیبال فیلمی با عنوان «سعید معروف در نقش یک جادوگر» در صفحه رسمی خود منتشر کرد و به تمجید از کاپیتان تیم ایران پرداخت.
۳