خريد اتوبوس براي شهر اصفهان با  ابزار «مناقصه»
خودروسازان به تعهدشان عمل نکردند

خريد اتوبوس براي شهر اصفهان با  ابزار «مناقصه»

عليرضا صلواتي با اشاره به اينکه در مجموعه اتوبوسراني اصفهان کمبود ناوگان مشهود است، اظهار کرد: با توجه به اينکه اتوبوس هاي فرسوده از ناوگان خارج مي شوند، کمبود ناوگان احساس مي شود. وي افزود: متأسفانه خودروسازان علي رغم دريافت پيش پرداخت نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و قرار بر اين است تا مناقصه خريد اتوبوس برگزار شود و تا سال آينده در کنار بازسازي اتوبوس ها 200 اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني شهر اصفهان اضافه شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارها