درباره ما
روزنامه نصف جهان
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی
صاحب امتیاز:
شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر:
ایرج ناظمی
نشانی: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب، کوچه شریعتی
فاکس: 03134452006
ارسال پیامک: 30007642