درباره ما
روزنامه نصف جهان
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی
 
صاحب امتیاز:
شرکت رسانه گستر نصف جهان
 
مدیرعامل و سردبیر:
ایرج ناظمی
 
نشانی: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب، کوچه شریعتی
کد پستی: 8148947641
 
تلفن: 03134452005
فاکس: 03134452006