تبری که به جان جنگل ها افتاده است

تبری که به جان جنگل ها افتاده است

رشد 22 درصدی قاچاق چوب در شش ماه ابتدای امسال نشان می دهد که قوانین بازدارنده چندان موفق نبوده است. موضوعی که حالا بر صدر مشکلات جنگل های ایران سایه انداخته است.