کد خبر: ۱۸۴۹۶۳
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸

نصف جهان: نشریه خط حزب الله در شماره 268 خود مطلبی درباره شهید سپهبد قاسم سلیمانی، با عنوان «شهید پیروز» منتشر کرده است. خط حزب‌الله در این شماره براساس بیانات رهبر انقلاب، ویژگی‌های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ثمرات مجاهدت و شهادت او را مرور کرده‌است.

۱. اهل معنویت و اخلاص

*اهل معنویت و اخلاص و آخرت جویــی بــود؛ واقعــا معنــوی بــود، واقعـا اهل معنـا و اهـل اخلـاص بـود، و اهـل تظاهـر نبـود. (99/9/26)

۲. به شدت انقلابی

*در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد اینهــا نبــود، ِ ِلکن بشدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابی‌گری، خط قرمز قطعی او بود. ذوب در انقلاب بود، انقلابی گـری خـط  قرمـز او بـود.بشـدت پایبند بـه انقـلاب، پایبند بـه خط مبـارک و نورانـی امـام راحـل (رضوان ا... علیــه) بــود. (98/10/18)

۳. شجاع و با تدبیر

*شــهید ســلیمانی، هــم شــجاع بــود، هــم بــا تدبیــر بــود. بعضی هــا شــجاعت دارنــد اما تدبیــر و عقــل لازم بــرای بــه کار بــردن ایــن شــجاعت را ندارنــد. بعضی هــا اهــل تدبیرند و اهـل اقـدام و عمـل نیسـتند،  دل و جگـر کار را ندارنـد. ایـن شـهید عزیـز ما هــم دل و جگــر داشــت هــم بــا تدبیــر بــود. (18/10/98)

*حــاج قاســم صــد بــار در معــرض شـهادت قـرار گرفتـه بـود؛ ایـن بـار اول نبود ولــی در راه خــدا، در راه انجــام وظیفــه، در راه جهـاد فی سـبیل ا... پـروا نداشـت. (13/10/98)

۴. پرکار

*بیســت و چهار ســاعت فــرض کنیــد در فــلان کشــور گذرانــده، نــوزده سـاعت کار کـرده! بـا ایـن، بـا آن، بنشـین، مجـاب کـن، اسـتدلال کـن، حـرف بـزن. چـرا؟ بـرای اینکـه او را بـه یـک نتیجـه ی مطلـوب برسـاند.حــاج قاســم ایــن جــوری بــود. (13/10/98)

۵. فداکار و نوع دوست

*از طرفـی روحیه فـداکاری و نوع دوسـتی داشـت، یعنـی برایـش ایـن ملت و آن ملت و مانند اینها [مطـرح] نبـود. نوع دوسـت بـود، واقعـا حالـت فـداکاری بـرای همـه داشـت. (26/9/99)

۶. اهل درایت

*دارای درایت و تیزهوشـی بـود. این مسـئله بـروز یـک جریـان ِ به ظاهـر مذهبـی متمایـل بـه یکـی از فرقه هـا و علیـه مقاومـت را ایشان مدت ها قبـل پیش بینـی کـرد. بعد از مدتی داعـش بـه وجـود آمـد. آدم بادرایتـی بـود، آدم باهوشـی بـود. در اداره ی امـوری کـه بـا کشـورها ارتبـاط داشـت و او در آنهـا دخیـل بـود، بـا کمـال عقـل و درایـت رفتـار می کـرد.( 26/9/99)

۷. تربیت یافته مکتب امام (ره)

*سردار شهید قاسـم سـلیمانی نمونه برجسته ای از تربیت شـدگان اسلام و مکتب امام خمینـی(ره) بـود. او همـه عمـر خـود را بـه جهـاد در راه خـدا گذرانیـد. (13/10/98)

۸. مراقب حدود شرعی

*هــم یــک فرمانــده جنــگاور مسلط بر عرصــه نظامــی بــود، هــم در عیــن حــال بشدت مراقــب حــدود شــرعی بــود. در میــدان جنــگ، گاهــی افــراد حــدود الهــی را فرامــوش می کننــد، می گوینــد وقــت ایــن حرفهــا نیســت؛ او نــه، او مراقــب بــود. آنجایی کـه نبایـد سلـاح بـه کار برود، سلـاح  به کار نمی برد؛ مراقــب بــود کــه بــه کســی تعدی نشــود، ظلــم نشــود. (18/10/99)

۹. تبلور ارزش های ایرانی

*قهرمـان ملت ایـران است. بخاطر اینکه ملت ایران داشـته های فرهنگـی خـودش و معنـوی خــودش و انقلابــی خــودش را و ارزشـ ـهای خـودش را در او متبلـور دیـد. فقـط انقلابی هـا نبودنـد کـه او را تکریـم کردنـد ... چـرا؟ بـه خاطـر همیـن: تبلـور ارزشـهای فرهنگـی ایرانـی و ایـران بــود؛ ایــن خیلــی بــاارزش اســت. (26/9/99)

۱۰. عاشق شهادت

*او آرزو داشـت؛ بـرای شهیدشـدن گریـه می کـرد؛ خــب خیلــی از رفقایــش هــم رفتــه بودنــد و  هم داغـدار رفقایـش هـم بـود، اما در خـودش شـوق بـه شـهادت جـوری بـود کـه اشـک او را جــاری می کــرد؛ بــه آرزوی خــودش رســید.( 13/10/98)

۱۱. شهید پیروز

*شهید سلیمانی به هر دو حُسنیین رسید؛ هم پیروز شد -چند سال است که در منطقه، پیروز میدان شهید سلیمانی است، مغلوب میدان، آمریکا و عوامل آمریکایند؛ در همه‌ی این منطقه این‌ جور است- هم به شهادت رسید؛ یعنی خدای متعال کِلتَا الحُسنَیَین را به این شهید عزیز داد. (29/11/98)

۱۲. قهرمان شکست استکبار

*شــهید ســلیمانی، هــم در زمــان زنــده بودنــش اســتکبار را شکســت داد، هــم بــا شــهادتش شکســت داد. همــه دنیــا قبــول کردنــد کــه آمریــکا در عــراق و ســوریه -بخصـوص در عراق- بـه مقاصد خــودش نرســیده. قهرمــان ایــن کار ســلیمانی بــود. پــس از شــهادت هــم دشــمنان را شکســت داد. ایــن تشــییعی کــه در ایــران و عــراق شــد ژنرال هـای جنـگ نـرم اسـتکبار را متحیر کــرد. (26/9/99)

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها