رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصويري با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي:
کد خبر: ۱۷۱۶۰۶
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

نصف جهان: رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز (يک شنبه) در ارتباط تصويري با نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي، مجلس يازدهم را «مظهر اميد و انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنيه قوي و ظرفيتهاي مادي کشور» و «تواناييهايي معنوي و ايماني ملت» تأکيد کردند: اطمينان داريم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس بايد با اولويتبندي مسائل، پرهيز از حاشيهسازي و نيز کار مخلصانه براي مردم در روند حل مشکلات، تأثير محسوس بگذارد.

ايشان همچنين با ابراز تأسف عميق از اوجگيري مجدد کرونا، همه را به رعايت کامل دستورالعمل هاي بهداشتي فراخواندند و افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون به نيازمندان بار ديگر کشور را از طراوت کمک به قشرهاي ضعيف وخانوادههاي نيازمند سرشار کنند.

حضرت آيت ا... خامنه اي حضور درصد قابل قبولي از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شرايط سخت اقتصادي و تبليغات مأيوسکننده دشمنان نشاندهنده اميدواري و انتظار ملت براي حل مشکلات خواندند و به نمايندگان مجلس توصيه کردند: قدر اين موقعيت مهم را بدانيد.

ايشان مجلس يازدهم را از قويترين و انقلابيترين مجالس پس از انقلاب خواندند و افزودند: حضور «جوانان پرانگيزه، پر ايمان، پر توان، تحصيلکرده و کارآمد» در کنار شماري از مديران انقلابي و داراي سوابق اجرايي، و نيز شماري از پيشکسوتان داراي سوابق نمايندگي، مجلس يازدهم را به مجلسي بسيار خوب و اميدبخش تبديل کرده است.

حضرت آيتا... خامنهاي با ابراز خرسندي از حساسيت نشان دادن مجلس يازدهم به مسائل انقلاب و سرعت عمل نمايندگان در تشکيل هيئت رئيسه و کميسيونها افزودند: مهلت چهار ساله نمايندگي، فرصت خوبي براي ريلگذاري حرکت عمومي کشور و تأثيرگذاري فراوان در روند حل مسائل و پيشرفت و آينده ايران است.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان مشکلات فراوان اقتصادي کشور را به «بيماري» تشبيه و در عين حال تأکيد کردند: به علت بنيه قوي و قدرت دفاعي، کشور بدون ترديد توان غلبه بر اين بيماري را دارد، همانگونه که دشمنان نيز امروز اذعان ميکنند که با وجود سختترين تحريمها و فشارهاي همهجانبه نتوانستهاند به اهداف ضد ايراني خود دست يابند.

ايشان «تورم، کاهش ارزش پول ملي، گرانيهاي بيمنطق، مشکلات بنگاههاي توليدي و مشکلات ناشي از تحريمها» را از جمله مسائلي خواندند که سختي معيشت را به ويژه براي طبقات پايين و متوسط به همراه آورده است.

حضرت آيتا... خامنهاي در تشريح برخي ظرفيتهاي کشور افزودند: ايجاد هزاران شرکت دانشبنيان، اجراي صدها طرح زيربنايي، بهرهبرداري مستمر از طرحهاي جديد، پيشرفتهاي حيرتانگيز در صنايع نظامي و موفقيتهاي تحسينبرانگيز در مسائل فضايي نتايج استفاده از بخشي از ظرفيتهاي بسيار قوي وگسترده در کشور است.

رهبر انقلاب ظرفيتهاي معنوي ملت را که در ايمان مذهبي و انقلابي مردم ريشه دارد، مکمل ظرفيتهاي فراوان طبيعي، جغرافيايي و تاريخي برشمردند و افزودند: بايد ظرفيتهاي معنوي را به عنوان عاملي بسيار مهم، مورد توجه و استفاده قرار داد.

ايشان «حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله با موج اول کرونا»، «خدمات بسيار با ارزش ملت در نهضت کمک مؤمنانه به خانوادههاي ضعيف» و «حضور با شکوه و خيرهکننده مردم در بدرقه سردار سليماني» را نمونههايي از ظرفيت معنوي عميق ملت ايران دانستند و افزودند: مردم در تجليل از «مظهر اقتدار ملي و جهادي» ايرانيان يعني شهيد سليماني نشان دادند که به مبارزه و مقاومت در مقابل استکبار ايمان دارند و براي قهرمان ملي خود بالاترين ارزشها را قائل هستند.

حضرت آيتا... خامنهاي با يادآوري حضور تعيينکننده مردم در مقابله با غائلههايي نظير حوادث سالهاي 78 و 88 افزودند: ملت در مقابله با هر حرکت ضدنظام، دشمن را مأيوس ميکند و آيا توانايي و ظرفيتي بالاتر از اين براي يک کشور قابل تصور است؟

رهبر انقلاب در نوعي جمعبندي از اين بخش از سخنانشان، بخشي از مشکلات موجود را نيز ناشي از بيتوجهي و کمتوجهي مسئولان در طول سالهاي مختلف خواندند و افزودند: اگر تفکر خوداتکايي و اعتماد به نفس ملي به ويژه در جوانان همچنان رو به گسترش باشد و از بنيه قوي کشور استفاده شود و اميدهاي واهي به بيرون مرزها و شرطي کردن اقتصاد کشور تضعيف شود، من اطمينان کامل دارم که مشکلات اقتصادي قابل حل است.

رهبر انقلاب اسلامي سپس توصيه هايي را خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم بيان کردند.

«نيت الهي و خالص»، «کار براي مردم» و «پرهيز از جو زدگي» اولين توصيه حضرت آيت ا... خامنه اي به نمايندگان مجلس بود.

توصيه ديگر رهبر انقلاب مربوط به «سوگند نمايندگان» بود که گفتند: سوگندي که نمايندگان در آغاز به کار مجلس ادا مي کنند، يک سوگند شرعي است و بر اساس آن بايد به صورت جدي پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي باشند.

حضرت آيت ا... خامنه اي در سومين توصيه، «توجه به مسائل کليدي و اصلي کشور و پرهيز از دچار شدن به حاشيهها و اولويت دادن به مسائل فرعي» را مورد تأکيد قرار دادند و افزودند: در شرايط کنوني، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلي کشور عبارتند از «توليد، اشتغال، مهار تورم، مديريت نظام پولي و مالي و عدم وابستگي اقتصاد کشور به نفت».

ايشان در زمينه مسائل اجتماعي هم تأکيد کردند: موضوع «مسکن» به عنوان يک مسئله بسيار مهم و کليدي، مسئله «ازدواج جوانان و راه هاي تسهيل آن»، مسئله «فرزندآوري و جلوگيري از حرکت کشور به سمت پيري جمعيت» و مسئله «مديريت فضاي مجازي در کوتاه مدت و ميان مدت» از ديگر مسائل اصلي کشور هستند.

رهبر انقلاب اسلامي توصيه چهارم خود به نمايندگان مجلس يازدهم را به «تعامل و هم افزايي قوا» اختصاص دادند و گفتند: نقشه کلي تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرايي و قوه قضاييه به اينگونه است که آنها بايد مصوبات مجلس را به صورت دقيق و کامل اجرا کنند و هيچگونه تعللي در اين زمينه جايز نيست.

حضرت آيت ا... خامنه اي افزودند: اين تعامل از جانب مجلس نيز بايد به اينگونه باشد که در مصوبات، ظرفيت ها و واقعيت هاي کشور در نظر گرفته شود.

ايشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمايندگان مجلس تأکيد کردند: روابط مجلس با دولتمردان بايد مطابق قانون و شرع باشد، يعني سئوال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهين و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هيچ وجه جايز نيست و برخي از اين نسبتها حرام شرعي است.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: حضور وزرا در يک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرايط کشور، کار بسيار خوبي بود اما نبايد به وزرا توهين و يا تهمتي زده شود.

حضرت آيت ا... خامنه اي افزودند: از برخوردهاي احساسي و غيرمنطقي پرهيز شود و بيان ديدگاه و نظر مخالف متين، خردمندانه، قوي و قابل توجيه باشد.

ايشان درباره همکاري مجلس با قواي ديگر گفتند: مردم از مجلس و دو قوه ديگر انتظار بيان حق و پيگيري آن را دارند و به شدت با مجادله و گريبان گيري و تشنج ميان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضاي منازعه در رئوس دستگاه ها براي افکار عمومي زيان بخش و ناراحت کننده است.

رهبر انقلاب اسلامي، اتحاد و انسجام داخلي و يک صدايي در برابر جبهه گسترده دشمن را تکليف همه مسئولان و قوا برشمردند و افزودند: امروز جبهه دشمن که خبيث ترين و قبيح ترين آن امريکاست، تمام توان سياسي، اقتصادي و تبليغاتي خود را براي به زانو درآوردن ملت قوي ايران به کار گرفته است و در چنين شرايطي حتي با وجود اختلاف سليقه و نظر در داخل، در مقابل دشمن ياوهگو بايد دست به دست هم بدهيم و يک سخن گفته شود.

حضرت آيت ا... خامنه اي نقش نظارتي مجلس را بسيار مهم و حياتي دانستند و خاطرنشان کردند: اين نقش بايد با متانت، خردمندانه و بدون حاشيه ايفا شود.

ايشان همچنين با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال آخر دولت ها معمولاً سال حساسي است و بايد مراقبت شود که پيگيري امور به هيچ وجه سست نشود و بر همين اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند و بعد از پايان دوره قانوني خود، امانت را با ارائه صورت وضعيت، به دولت بعدي تحويل دهند.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: در شرايط حساس سال آخر دولت و همچنين سال اول مجلس، بايد دو قوه فضا را به گونه اي مديريت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.

حضرت آيت ا... خامنه اي همچنين مرکز پژوهش هاي مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمايندگان را دو مرکز بسيار مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از ديدگاه هاي کارشناسي مرکز پژوهش ها تأکيد کردند.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان، گسترش مجدد بيماري کرونا و جانباختن روزانه تعداد زيادي از مبتلايان را حقيقتاً غمانگيز خواندند و با تجليل چندين باره از خدمات درخشان و فداکاريهاي کادرهاي درماني که بعضي از آنها نيز در راه خدمت به مردم به بيماري مبتلا شدند و يا جان باختند، گفتند: با وجود اين خدمات، بعضي افراد حتي کار سادهاي مثل ماسک زدن را انجام نميدهند که من واقعاً از آن پرستاري که فداکارانه در حال ارائه خدمت است خجالت ميکشم.

حضرت آيت ا... خامنهاي با اشاره به واقعيت تلخ دور شدن کشور از موفقيت اوليه در مقابله با کرونا، خطاب به همه دستگاه ها، گروه هاي خدمترسان و آحاد مردم تأکيد کردند: همه نقش خود را به بهترين وجه ايفا کنند تا در کوتاهمدت زنجيره سرايت را قطع کنيم و کشور را به ساحل نجات برسانيم.

ايشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در آستانه ماه رمضان را بسيار باارزش و گرهگشا از زندگي قشرهاي ضعيف دانستند و افزودند: اين نهضت تعاون و احسان بايد رشد و توسعه پيدا کند و هر کس به هر شکل که ميتواند کمک و مراقبت کند که کسي از نيازمندان از قلم نيافتد.

رهبر انقلاب اسلامي در پايان همگان به ويژه جوانان را به دعا و توسل عمومي به درگاه خداوند متعال براي دفع بلا فراخواندند.

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
دیدگاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها